Empreses de publicacions i editorials

Empresas de publicaciones y editoriales / Business publications and editorials.

Empreses de maquinària i indústria.

Empresas de maquinaria e industria / Companies and machinery industry. 

Empreses de serveis i turisme.

Empresas de servicios y turismo / Businessmen of serveis i turisme.

Organismes públics i estatals.

Organismos públicos y estatales / Public and state organizations.